تمام پست ها در برچسب garden

مشوق نوسازی در بافت فرسوده

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از برگزاری جلسه مشترک در هفته آینده با کمیسیون شهرسازی و معماری برای ارائه تسهیلات جدید برای افزایش سرعت نوسازی بافت فرسوده خبر داد

مشخصات تكميلي